Categorieën

PayPal

Algemene Voorwaarden van DMC Deli’s Music Corner. 

1) Samenstelling website

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de door DMC Deli’s Music Corner gecreëerde website /webwinkel grote zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd en/of niet meer correct is. DMC Deli’s Music Corner is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit. 


2) Registeren en betalen. 
Nadat u het registratieformulier volledig heeft ingevuld en verzonden, wordt u een e-mail toegezonden uw inlog gegevens. Hierna kunt u zich inloggen en Midifile's en/of Orkestbanden/Mp3 aanschaffen. De prijzen van de Midifile's en Orkestbanden zijn inclusief 21 % BTW. U kunt op verschillende manieren betalen namelijk: Via iDEAL PayPal etc... Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.  ook kunt u nog steeds kiezen voor vooruitbetalen. U kunt het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer Ibannr: NL70ABNA0576583596 t.n.v. DMC Deli’s Music Corner te Raalte, onder vermelding van uw ordernummer.                       

DMC Deli’s Music Corner is niet verantwoordelijk voor misbruik van uw account en wachtwoord. Alle Midifiles op deze website zijn ingespeeld door DMC Deli’s Music Corner.Op de aangeschafte midifile rust een gebruikerslicentie dat wil zeggen dat u de Midifile thuis, of op ’t podium mag gebruiken en aanpassen naar uw wensen. U mag 1 (één ) persoonlijke veiligheidskopie maken voor eigen gebruik. Over de ingespeelde arrangementen valt niet te discussiëren. Indien er zich wijzigingen voordoen in adres, bank en/of e-mail gegevens, dient u deze informatie ten spoedigste te melden bij DMC Deli’s Music Corner. 


3) Het is ten strengste verboden de door DMC geproduceerde muziekwerken te [weder]verkopen, of te verspreiden..


4) Informatie van derden, producten en diensten.
Verwijzingen naar andere sites die niet het eigendom zijn van DMC Deli’s Music Corner zijn slechts ter informatie. Wanneer DMC Deli’s Music Corner hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat DMC Deli’s Music Corner de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. DMC Deli’s Music Corner aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. 


5) Intellectuele eigendomsrechten.
DMC 
Deli’s Music Corner of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze internetsite te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DMC Deli’s Music Corner of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Zonder voorafgaande toestemming van DMCDeli’s Music Corner is het niet toegestaan links naar websites van DMC Deli’s Music Corner weer te geven. 


6) Toepasselijk recht.
Op deze internetsite waarover deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Deventer of Zwolle tenzij de wet anders beslecht. Geschillen waarin deze voorwaarden niet voorzien worden door ons altijd voorgelegd aan een Nederlandse rechter. Indien anderstalige versies van de Algemene Voorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in de Algemene Voorwaarden is geregeld dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de Algemene Voorwaarden van DMCDeli’s Music Corner. 


7) Wijzigingen.
DMC
 Deli’s Music Corner behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wanneer de registrant nieuwe credits koopt zijn de Algemene Voorwaarden van de datum van tot stand komen van aanschaf nieuwe credits van toepassing. Hiermee aanvaard registrant dan ook de herziene versie van de Algemene Voorwaarden indien dit van toepassing is. 
Copyright 2008 DMC Deli’s Music Corner.